Home > De techniek van het kweken/The technique of Breeding

De techniek van het kweken/The technique of Breeding

Onderstaand heb ik 18 afstammingen van duiven neer gezet die verantwoordelijk zijn voor de opbouw en ontwikkeling van mijn ras. Bestudeer ze goed want u kunt veel van de manier van koppelen leren. Heeft u specifieke vragen schroom dan niet ze te stellen en ik zal proberen zo goed mogelijk antwoord te geven.

Below you find 18 pedigrees of pigeons that are responsible for the upbuilding of my strain. Study them carefully as you can learn a lot from the technique of pairing the pigeons. When you have questions please do not hesitate to ask!

Pedigree 1 is van "De Bels". In het voorjaar van 1974 bezocht ik mijn leermeester Prof. Alfons Anker in Kaposvar Hongarije. Hij ontwierp voor mij een kweekschema van neef x nicht gericht op "De Oude Klaren '46" van Desmet-matthijs waar ik op dat moment 15 kleinkinderen van bezat. U ziet dat zowel de vader als de moeder gekweekt waren uit een koppeling van neef x nicht. In de stamboom ziet u De Oude Klaren dan ook 4x verschijnen en de andere duiven in de stamboom zijn zoveel mogelijk verschillend. Dat maakt de inteelt gericht op 1 duif. De Bels was een zeer goede kweker en als vlieger scoorde hij 4e vitesse WHZB.

Pedigree 1 is "De Bels". Spring 1974 I visited my teacher Prof. Alfons Anker in Kaposvar Hungary. For me he designed the breeding scedule of nephew x niece on "De Oude Klaren '46" of Desmet-Matthijs. From that cock I owned at that moment 15 grandchildren. You'll see that both father and mother were bred from a mating pf nephew x niece. In the pedigree De Oude Klaren appears 4 times and all others in the pedigree are almost all different from eachother. In this case the inbreeding is concentrated on 1 pigeon. De Bels was a very good breeder and as a racer he won 4th National Ace Short Distance.

1

Pedigree 2 is van "Het Boerke". De inteelt van de Oude Klaren in de afstamming van Het Boerke gaat nog een stapje verder. Zijn vader is De Bels en zijn moeder De Rode duivin. Beiden waren gekweekt uit ouders geteeld uit neef x nicht. U ziet in de stamboom van Het Boerke De Oude Klaren in de 6e generatie maar liefst 8x tevoorschijn komen. Het Boerke is alleen gebruikt voor de kweek en zijn afstammelingen vlogen 1e prijzen nationaal tot in 7 generaties. Hij is de stamduif van de rode lijn op mijn hok. Zoals u kunt zien komt de Oude Klaren uit een rode doffer. Valeer Desmet had het niet op de rode kleur en die verhuisden naar de Gebrs de Baere en mijn leermeester Georges Veys en vandaar kwam de rode klaren kleur naar hier.

Pedigree 2 is of Het Boerke. The inbreeding on De Oude Klaren is much stronger here. Both his father and mother are bred of Nephew x niece. In the 6th generation you see that De Oude Klaren appears 8 times. Het Boerke was only used for breeding and his descendants won 1st Nationals in 7 generations. He is the foundation cock of the red line in my loft. As you can see De Oude Klaren was bred from a red cock. Valeer Desmet didn't like that color and they all went to De Baere Brothers and my teacher Georges Veys and from him the red color came to my loft.

2

Pedigree 3 is van "De 411" een super vlier en kweker. Met deze koppeling was Prof. Anker niet accoord.... De kruising was veel te vroeg volgens hem, maar deze koppeling bracht enorm veel goede duiven voort waaronder De 312 die 7 eerste prijzen in groot verband vloog en 1e nat asduif was. De moeder De 08 Duif is eigenlijk stammoeder geworden van mijn hele hok doordat ik veel op haar heb ingeteeld om daarvan de producten weer op de ingeteelde Desmet-Matthijs duiven te zetten.

Pedigree 3 is that of De 411 a super racer and breeder. Prof Anker absolutely disagreed what I did. The crossbreeding came to earl he said, but from this combination many excellent pigeons were born amongst the De 312 winner of 7 firsts in big competition and who was 1st National Ace Overall in 1980. His mother De 08 Duif became the foundation hen of my loft because I inbred her a lot with the aim to put  the products back on the inbred Desmet's. This policey worked super for decades.

3

Pedigree 4 is van "De 646 Duif". Omdat het bloed van De 08 duif zo enorm goed pakte op het Desmet-Matthijs soort heb ik een koppeling van halfbroer x halfzus gedaan op haar. Daaruit kwamen 5 kinderen voort die allen hebben bijgedragen in het opbouwen van de diverse lijnen binnen mijn ras. Het koppel 411 x 309 vindt u in alle duiven tot in veelvoud terug. Dit koppel 411x309 is eigenlijk mijn absolute stamkoppel.

Pedigree 4 is of De 646 Duif. Because the bloodline of De 08 Duif clicked so tremendously on the Desmet's I made a halfbrother x halfsister mating on her. This brought 5 children that are solely responsible for the uprising of the various lines within my strain. The 411 x 309 mating is to be found back in each pigeon of my loft and almost always numerous times. 411 x 309 is my nr 1 foundation pair.

4

Pedigree 5 is van "De Goede Jaarling". Omdat de kruising Desmet-Matthijs zo goed pakte met het bloed van de 08 duif werd de 646 duif uit het vorige pedigree gekoppeld tegen De Bels. Het resultaat van deze koppeling was o.a. De Goede Jaarling. Als vlieger 2e nat asduif jaarlingen en 1e nabvp Chateauroux met kopwind 18 min los vooruit. Als kweker gaf hij net zoals zijn halfbroer Het Boerke tot in 7 generaties eerste prijzen nationaal. Hij werd stamvader van de donkere krassen lijn op mijn hok.

Pedigree 5 is that of De Goede Jaarling. Because the crossbreeding Desmet-Matthijs clicked so well with that of De 08 Duif the 646 Duif from the previous pedigree was paired to De Bels. Result of this mating was a.o. De Goede Jaarling. As a racer 2nd National Ace Overall Yearlings and 1st National Chateauroux 650 kms with 18 minutes ahead in a strong headwind. Like his halfbrother Het Boerkje his descendants also won 1st prizes National into 7 generations. He became the foundation cock of the dark cheqs in my loft.

5

Pedigree 6 is van "De 776 Duif". De 776 duif was een inteeltproduct op het gouden Janssen bloed van Jan van Erp. U ziet in de stamboom dat de 08 duif hier werd gekoppeld tegen haar vader en dat leverde de 05 op een supervlieger en kweker.

Pedigree 6 is of De 776 Duif. She was inbred on the golden 08 Janssen bloodline of Jan van Erp. In thius pedigree you notice De 08 Duif being mated to her own father with De 05 as a result: a super racer and breeder.

6

Pedigree 7 is van "De Bonte Jaarling". Hij is zoon van De Goede Jaarling een kruisingsproduct. Om zijn kwaliteiten vast te houden moest hij of in de Desmet-Matthijs lijn gekoppeld worden of in de Janssen lijn. Het werd de 776 duif uit de Janssen lijn. Dat leverde o.a. de ingeteelde Bonte Jaarling op. Vloog nooit en kweekte geweldig.

Pedigree 7 is of De Bonte Jaarlng. He is the son of De Goede Jaarling who was a crossbred. In order to keep his qualities he had to be paired into the Desmet's or into the Janssen's. It became De 776 Duif from the Janssen line. Result was a.o. De Bonte Jaarling who was never raced and kept for stock only.

7

Pedigree 8 is van "Magic Olympic Grizzle". Hij is een zoon van de ingeteelde Bonte Jaarling met de Bourges duivin van Daems. Stond als jaarling op de Olympiade van Utrecht en is stamvader van de grijze lijn op mijn hok. Zijn zus was een uitzonderlijke kweekster bij Willem de Bruijn.

Pedigree 8 of of Magic Olympic Grizzle a son of De Bonte Jaarling with the Bourges hen of Daems. As a yearling he stood on the Utrecht Olympiad and became the foundation cock of the grey line in my loft. His sister was an exceptional breeder for Willem de Bruijn.

8

Pedigree 9 is van "Het Goed Zwart". Werd gekweekt uit een broer van de Olympiade(kleinzoon Goede Jaarling) met een dochter van de Goede Jaarling. Dus na een kruising weer direct terugkoppelen in de oude stam.

Pedigree 9 is of Het Goed Zwart. She was bred from a brother of the Olympiad(grandson Goede Jaarling) with a daughter of De Goede Jaarling. Always the same: bring a successfull crossbred back into the old family.

9

Pedigree 10 is van "Miss Morlincourt". Werd gekweekt uit stamkoppel bak 2. Een ingeteelde vader x een gekruiste moeder; opnieuw inteelt maar zulke duiven kunnen zowel voor het vliegen als voor het kweken worden gebruikt. Miss Morlincourt won als jonge duif 1e npo Morlincourt.

Pedigree 10 is of Miss Morlincourt. She was bred from my foundation pair bak 2. An inbred father x acrossbred mother. So inbreeding again and such pigeons can be used fro racing as well for breeding. Miss Morlincourt won 1st National Morlincourt as a youngster.

10

 Pedigree 11 is van "De Super 42 Mastermind". Werd gekweekt uit een broer van Miss Morlincourt gekruist met een 1e npo Vilvoorde van Lub Snoek uit Urk. De Super 42 vloog 19x 1:100. Volgende stap is een geschikte partner voor hem vinden direct uit stamkoppel bak 2.

Pedigree 11 is of De Suoer 42 Mastermind. He was bred from a brother of Miss Morlincourt with a hen from Lub Snoek who won 1st National Vilvoorde. Mastermind won 19 times in the top 1%. Next step will be finding him the right patner from the line of foundationpair bak 2.

11

Pedigree 12 is van "De Blauwe Witpen". De Blauwe Witpen is weer een inteeltproduct op de 08 duif. Hij werd in Aalsmeer gekoppeld tegen een duivin van Camphuis en zijn zoon de Bonte 50 werd stamvader van een hele dynastie kopvliegers en superkwekers.

Pedigree 12 is of De Blauwe Witpen. He was inbred on De 08 Duif Janssen. He was mated against a Camphuis Janssen and his son De Bonte 50 became founder of a dynasty of winners and superbreeders. De Bonte 50 was a superracer and his offspring won 10x 1st National.

12

Pedigree 13 is van "Messi". Messi vloog 3x1e en 1x2e in groot verband als jong en jaarling; toen naar de kweek. Zijn moeder komt uit stamkoppel bak 21 ingeteeld op het bloed van de 08 duif. Na inteelt volgt.... juist weer een kruising. Moeder is nestzus van 1e npo Morlincourt 2009.

Pedigree 13 is of Messi. He won 3x 1st and 1x 2nd in big competition as a yearling and was put to stock. HIs mother is a daughter of foundation pair bak 21 inbred on the 08 Duif Janssen. And as you can see after inbreeding a good cross. Mother is sister to another 1st National Morlincourt. Father was a provincial ace.

13

Pedigree 14 is van "Anneke". Werd gekweekt uit zoon stamkoppel 21 maar weer verder ingeteeld met de bedoeling dit terug in de lijn te brengen van Messi. Zo blijf je in het soort. Anneke vloog uitstekend en won 3 1e asduiftitels.

Pedigree 14 is that of Anneke. She was bred from son foundation pair 21 with the intention to bring her into the line of Messi and his brothers. That's how to keep the family going. Anneke was a super racer and won 3x 1st Ace in 1 Year. She is halfsister of 931 over the years 2015-2016 the best short and middle distance pigeon of Holland.

14

Pedigree 15 is van "Petra". Zij komt uit stamkoppel bak 47a wat nu de rode en vale lijn op mijn hok vertegenwoordigt. U ziet aan vaderskant inteelt en aan moederskant een kruising. De koppeling is weer inteelt op de oude rode lijn van Het Boerke. Petra was mijn beste jonge duif en haar broer de 151 is een van mijn beste vliegers.

Pedigree 15 is of Petra. She was bred from foundation pair bak 47a or the red and mealy line in my loft. She was inbred on this as the pedigree shows. Petra was as a youngster my best one and her brother 151 was a super racer.

15

Pedigree 16 is van "Magic Orleans". Was de snelste van 54.000 duiven van nationaal Orleans '93 boven de grote rivieren. Won 3x1e groot verband binnen 1 jaar. Inteelt op de Janssen 08 lijn. Zijn zus gaf bij Willem de Bruijn de beste duif van Nederland WHZB.

Pedigree 16 is of Magic Orléans. Was the fastest of 54.000 on the grand national Orléans above the river Rhine 7 national sections. Won 3x 1st Fed within 1 Year. Inbred 08 Duif. His sister produced for Willem de Bruijn 1st National Ace.

16

Pedigree 17 is van "De Lichte Moonlight". De vader is de beroemde Mr. Moonlight van Arjan Beens die ik van hem terug kreeg om het oude Janssen bloed terug te kweken. De moeder is een heel oude duivin uit de lijn van de 08 duif de stammoeder van Boudewijn Pouw uit Utrecht. Beiden dank ik zeer dat ik van deze duiven op hun oude dag gebruik mocht maken om het oude bloed in ere te kunnen herstellen.

Pedigree 17 is De Lichte Moonlight. His father is the famous Mr. Moonlight of Arjan Beens who gave him back to me to restore the old Janssen blood. Mother is a very old hen from De 08 Duif line and foundation hen for Boudewijn Pouw.

17

Pedigree 18 is van "De Super 03". Hij werd gekweekt uit het oude bloed van de Goede Jaarling x een grijze duivin uit de lijn van de Olympiade. Heel veel van het goede oude soort in hem verenigd. Vloog zeer goed en zit pas op de kweek. Omdat hij is ingeteeld zal zijn duivin van een ander ras zijn.

Pedigree 18 is De Super 03 winner of 3x 1st Fed. Was bred from the old Goede Jaarling blood with a grey hen down from the old Olympiad. A lot of the old family is found back in this pigeon. Bred 5th National Melun 2016.

18


Sitemap
Printvriendelijk
Mail sturen
RSS feed

Submenu

Uw naam

Paswoord

Remember me


Steven van Breemen